Archive for the ‘nytt parti’ Category

h1

Bli med i Raudt / Rødt / Ruoksat!

Måndag, 19 mars 2007

Bloggen min har ikkje blitt oppdatert på ei stund. Det er jo fordi me har stifta nytt parti! Og at eg no driv og følgjer opp det som landsmøtet vedtok. Så viss du lurer på kva eg driv med kan du gå på nettsida til det nye partiet, alle dei offisielle namna + ein del andre stavemåtar fører dit, altså: rødt.no, raudt.no, ruoksat.no (det samiske namnet), og roedt.no for dinosaurar som brukar gamle versjonar av internett explorer (i staden for t.d. Opera) og ikkje kan bruka ø i nettadresser.

h1

Siste AKP.no er ute no!

Tysdag, 6 mars 2007

8.marsnummeret blir nok den siste AKP.no også, fordi etter 11. mars kjem avisa til å skifta navn og bli eksternavisa til det nye partiet. For å følga med på kva som skjer med det nye partiet kan du sjå på nyttparti.no, eller komma på den opne delen på stiftingslandsmøtet som startar laurdag 10. mars kl. 15.00!

I avisa har eg ein leiarteig, Det finst ikkje «litt krig», om regjeringa sitt svik når dei sender soldatar til krigen i Afghanistan, og at me treng ei kampanje for å henta dei heim igjen.

Sidan det er 8.marsnummer er det mange gode artiklar om kvinnepolitiske spørsmål, mellom anna eit intervju med ei parkeringsvakt som heiter Vibeke Hagen, og som har vore med på forsøk med Sekstimersdag i Trondheim Parkering. Magnhild Nilsen har fulgt opp kampen om å sei – Nei til 21 års grense for ekteskap med familiegjenforening. Ellers står det mellom anna om RU sitt arbeid med Ungdomshus: Seier i Ålesund og Moss og om den flotte aksjonen til RU der dei stengte døra til UD for å protestera mot at regjeringa sender 150 spesialsoldatar til Afghanistan. Og endå er det mykje meir i avisa, så god lesning!

h1

Lesarbrev til KK: Det trengst eit nytt parti!

Fredag, 9 februar 2007

Eg har skrive eit lesarbrev til Klassekampen, reknar med det kjem på i løpet av eit par dagar (på trykk 14.02.07).

Sentralstyret i AKP og landsstyret i RV gjekk i helga til det store skritt å anbefala partia sine å laga eit nytt parti, og dermed avslutta AKP og RV. RU vil vera ungdomsorganisasjonen til det nye partiet. Som fleire artiklar har vist, både i Klassekampen og andre stader, så er dei fleste nøgde med helga.

Me vil laga eit nytt parti av to grunner. 1: Usemjene som gjorde at det på 90-talet blei to parti har stilna, og me er samde om så mykje at me ser me har alt å vinna på å samla oss. 2: Me har enorme oppgaver. Me revolusjonære treng å stå samla, og bruka krefter på å få fleire av dei andre som ser at noko må gjerast til å samordna innsatsen. Saman er me sterkare

I Noreg i dag trengst det eit revolusjonært parti som ikkje inngår kompromiss når det gjeld kutt i velferd, og som ikkje vil senda soldatar for å stø USA sine imperialistiske krigar. For å vinna fram må dette vera eit kvinneparti og eit arbeidarparti fordi kvinnene er den største delen av arbeidarklassa, og fordi det er arbeidarklassa som først og fremst kjenner åtaka på kroppen og dimed kan slost dei tilbake. Me treng eit parti som både deltar i sjukehusaksjonar, i aksjonar for å forsvara AFP og mot kutt i pensjon, og i demonstrasjonar mot norske soldatar i Afghanistan, og som også kan ta desse kampane inn i kommunestyre og storting. På alle desse områda har regjeringspartiet SV svikta.

For å vere eit kvinne- og arbeidarparti er det viktig å kunne reise kamp for velferd og mot sosial dumping. Difor er det viktig at folk som kjempar på desse områda blir med i partiet og er med å utforme partiet sin politikk. Me har allereie med mange, men treng endå fleire hjelpe- og sjukepleiarar, lærarar, sosionomar, førskulelærarar, assistentar, folk som jobbar innan industri, bygg- og anlegg, transport og på kontor til å bli med i det nye partiet!

Prosessen som har pågått eit par år no, der RV, AKP og RU har diskutert å laga eit nytt parti saman, har gjort at me har lært kvarandre betre å kjenna. Me ynskjer eit parti som tar med seg dei gode sidene ved AKP, RV og RU. Me ynskjer eit parti som er lett å bli med i, men som legg til rette for, og inspirerer til aktivitet i lokale arbeidsfellesskap. Me har framleis ei klår analyse av kapitalismen, og ser at den globaliserte marknadsliberalismen og imperialismen fører til utbytting og krig. Me vil ha ein sosialistisk revolusjon og har som mål det klasselause samfunnet, kommunismen.

Grunnlaget me la i helga, som blir lagt fram på stiftingslandsmøtet 10.-11. mars, er berre første skritt. Me treng innspel og hjelp frå andre for å bli noko nytt, så bli med!

h1

Det nye partiet i media

Tysdag, 6 februar 2007

Det nye partiet har kome mykje i media i det siste! Avisene forskutterar den interne demokratiske behanldinga til RV og AKP, landsmøta i partia må ta stilling til om dei ynskjer det nye partiet før me er sikre på om det blir noko av. Men leiingane (landsstyra/sentralstyra) i både RV, AKP og RU meiner grunnlaget me bestemte i helga er eit veldig bra grunnlag for det nye partiet, så me håpar jo det blir noko av, og stiftingslandsmøtet er planlagt til 11.-12. mars!

Det har vore fleire saker i Dagsavisen om det nye partiet. I dag var det eit intervju med RU-leiaren Mimir Kristjansson: Hallo, Solidaritet: «Solidaritet» blir etter alt å dømme navnet på det nye partiet som skal oppstå fra asken etter RV og AKP. Partiet sikter seg inn mot velgerne på venstresiden i Arbeiderpartiet og LO. For ordens skyld må eg sei at me ikkje har bestemt namn på det nye partiet enno, men Solidaritet er eit av forslaga. I går (05. februar) var det to saker: Samlet seg til venstre: Under helgens landsstyremøte i Oslo ble RV og AKP offisielt samlet til ett parti, selv om det måtte en del krangling til for å komme dit. Ingen «væpna revolusjon»: Et nytt parti utgått av RV og AKP går ikke inn for væpnet revolusjon. Det kommer fram i partiets ferske programutkast.

Også Klassekampen har fulgt saka, dei starta 24. januar: RV-lederen vil lede nytt parti: Dagens RV-leder Torstein Dahle er innstilt til leder for det sammenslåtte RV/AKP. Han får dagens AKP-leder Ingrid Baltzersen som nestleder. – Dette roper ikke akkurat fornyelse, sier valgforsker. Dei fortsette 26. januar med Rød samling i det blå: Strid om partiprogrammet kan blokkere samlingsprosessen mellom AKP og RV. AKP krever det partiet kaller et reelt kompromiss. Men etter helga hadde dei ein meir positiv artikkel (6. februar): Går til valg på nytt program: Programkomiteen for det nye venstrepartiet har levert forslag til partiprogram. Hvis RV og AKP godtar det, er sammenslåingen i mål.

Lokalavisene har også tatt saka. Rogalands Avis har vinkla det lokalt sidan eg er siddis (28. januar): I kommunistledelsen: Stavanger-jenta Ingrid Baltzersen er innstilt som nestleder i det nye fusjonspartiet RV/AKP. Dei har også fått med seg at dei har planlagt å stilla mange damer på topp på kommunestyrelista vår i Stavanger, det trur eg blir kult!

Telemarksavisa har mykje å skriva om, Ana Lopez som er tenkt å bli nestleiar i det nye partiet kjem frå Bamble, og Torstein Dahle har visst også røtter i Telemark. 25. januar: Telemarkinger på topp i nytt parti: BAMBLE: AKP, RV og Rød Ungdom vil gå sammen i et nytt parti på ytre venstre fløy. RV-leder Torstein Dahle, som opprinnelig er fra Skien, er innstilt som leder, mens Ana Taylor Lopez (RV) fra Bamble er innstilt som en av de to nestlederne. Dei følger opp 05. februar: «Nytt parti» har eksistert i 12 år: NOTODDEN: 11. mars skal RV og AKP stifte et nytt parti på nasjonalt plan. På Notodden har valgsamarbeidet mellom SV, RV og de partiløse eksistert i 12 år gjennom Solidaritetslista. Ana Lopez har også eit kjempefint lesarbrev i Telemarksavisa 03. februar: Å skape et nytt parti: Jeg har vært engasjert og aktivt i Rød Valgallianse, (RV), siden jeg kunne mine «første ord» på norsk. RV går nå inn i en avgjørende fase i arbeidet for å skape et nytt, rødt parti.

Saka er ei lokal sak for Bergens Tidende også sidan Torstein faktisk bur i Bergen (24. januar): Dahle skal lede nye RV: Torstein Dahle blir leder for det nye partiet når RV og AKP slår seg sammen 11. mars.

h1

Buru-kvartetten (+ nytt parti)

Torsdag, 11 januar 2007

Eg har skrive to bokmeldingar i Rødt! om Buru-kvartetten, fire fantastiske romanar. Eg limer inn den siste her, som handlar om bok 1. Den første bokmeldinga som handlar om alle fire bøkene finn du her.

Bokomtale

Buru-kvartetten, bok 1

ved Ingrid Baltzersen

Rødt! nr 4, 2006

Menneskenes jord

Pramoedya Ananta Toer: Menneskenes jord (bok nr 1 i Burukvartetten), Pax forlag, 2003


Pramoedya Ananta Toer bruka historiene i Buru-kvartetten for at han og medfangane skulle overleva fangenskapet på øya Buru i Indonesia, der han sat frå 1965–77. Diktaturet til Suharto fengsla Toer utan grunngjeving, men målet var likevel klart, gjennom heile fangenskapet forsøkte dei å kvela den kreative hjernen hans. Og forholda var endå verre enn under nederlendarane; då han sat i fengsel i 1947–49, fekk han i alle fall skriva. Det nykoloniale regimet til Suharto brente notatane hans.Menneskenes jord blei utgitt først i 1980, og toppa bestseljarlistene. I 1981 blei bøkene forbodne, og Toer blei skulda for å «spre marxist-leninistiske idear». Problemet var nok at skildringane av kolonistyret i Buru-kvartetten kan sjåast på som ein allegori over styret til Suharto.

Handlinga i Menneskenes jord startar i 1898, den dagen dronning Wilhelmina av Nederland blei krona. Kontrasten set stemninga i boka, hovudpersonen Minke er av javanesisk adelsslekt, men blir mobba av skulekameratane fordi han ikkje har europeisk blod. Den jamngamle nykrona dronninga blir dronning også over dei store koloniane.

Romanen er bygd opp rundt ei stor kjærleikshistorie. Minke blir forelska i Annelis Mellema, som er halvt nederlandsk. Mor hennar er ikkje gift med far hennar, ho er innfødt og konkubine. Likevel har ho kunnskap om mykje, ter seg avslappa, og driv selskapet til herr Mellema aleine, og Minke blir sjokkert og fascinert over at ho ikkje ter seg som rolla hennar tilseier.

Minke har vore interessert i modernisering, både teknologisk og politisk. Gjennom møtet med denne familien blir Minke også engasjert i forholda til fattigfolk. Ei av desse skjebnane er livet til Njai Ontosoroh, mor til Annelis. Njai blei seld av faren sin som konkubine til fabrikkdirektøren herr Mellema då ho var 14, mot 25 gylden og eit løfte om at faren skulle bli kasserar på fabrikken. Historia om Njai Ontosoroh blir den første han publiserer.

Skrivinga til Minke gjev han etter kvart problem med kolonistyret, som ikkje likar å bli utfordra, sjølv i litterære formar. Den nye familien hans får problem på grunn av det nederlandske rettssystemet, som ikkje gjev Njai Ontosoroh og ungane hennar nokon arverettar, sidan dei ikkje er gift og ikkje er europearar. Kampen om eigedommane deira, og etter kvart sjølve livet deira, er ei spanande forteljing som viser korleis kolonistyret bruka og kasta dei innfødde, og dei som ikkje var reinrasa europearar. I denne boka kjempar Minke aleine, med hjelp frå nokre få gode venner. I dei neste bøkene oppdagar han det nye våpenet som heiter organisering.

Eg skreiv forresten også opninga til Rødt! nr. 4 2006, om Nytt parti.