Archive for the ‘sporveiene’ Category

h1

Redd trikken!

Onsdag, 20 juli 2011

Byrådet har endeleg levert ei byrådssak om kjøp av nye trikkar, etter at bystyrefleirtalet fleire gonger har vedtatt det, og at det trengst ein trikkestrategi. Desverre var det ikkje mykje å venta på. Byrådet finn ikkje pengar til nye trikkar, dei vil ikkje kjøpa nye trikkar før vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen er tatt inn, noko dei heller ikkje har pengar til, og for øvrig vil dei utreia alternativ til trikk.

Dette er vil realiteteten uansett bety kroken på døra for trikken, i påvente av
pengar til infrastruktur, og så eventuelt ei bestilling av nye trikkar, så vil trikken
rotna på rot. Difor har ein kollega av meg laga facebookgruppa Redd trikken i Oslo, bli med der!

Eg har sendt eit brev til byrådet, limt inn under.

———————-

Raudt Oslo Bystyregruppa
Rådhuset
0037 Oslo

17. juli 2011

Byråd Jøran Kallmyr

Spørsmål til byrådssak 167 ØKONOMISK GRUNNLAG FOR TRIKKEANSKAFFELSE

Byrådet skriv: Trikkedriften har svært høye verkstedkostnader. Utskifting av trikkene vil føre til en betydelig reduksjon i verkstedkostnader. Den største utfordringen ved en eventuell trikkeanskaffelse er imidlertid at infrastrukturen er i så dårlig forfatning at Ruter fraråder å sette nye trikker i drift før vedlikeholdsetterslepet på 1,3 milliarder kr. er tatt igjen og at det er etablert et årlig nivå på vedlikehold av infrastrukturen på vel 150 mill kroner årlig.

Denne påstanden er parallell til at samferdselsetaten skulle anbefalt Oslo kommune og befolkninga her å ikkje kjøpa bilar før standarden på vegane er i akseptabel forfatning. Dei fleste byar i Europa som har kontinuerleg trikkedrift har ei blanding av god og dårleg infrastruktur. Det forholdet synest ikkje å påverka nyanskaffingar. Moderne trikkar toler å kjørast på infrastruktur av varierande kvalitet.

Spørsmål:
1.a) Er det undersøkt korleis andre trikkebyar handterer nyanskaffingar når dei har varierande kvalitet på infrastrukturen?
1. b) Har ein vurdert å setta nye trikker inn på linjer der infrastrukturen er god?

Byrådet skriv: Ruter fremholder at det ikke er tilrådelig å sette i drift nye trikker på dagens infrastruktur. Nedslitte skinner vil medføre at nye trikker raskere slites ned og at det vil være vanskelig å få gode avtaler med en vognleverandør gitt dagens standard på infrastrukturen.

Spørsmål:
2. a) Har byrådet undersøkt om ein kravspesifikasjon på ny trikk kan utformast med at han skal tola dårleg infrastruktur (med spesifisering av kva som er dårleg)?
Byrådet skriv: En plasskilometer med trikk koster i dag det dobbelte av en plasskilometer med buss i Oslo når man holder infrastrukturkostnader utenfor.

Spørsmål:
3. a) Eg ber om å få sjå underlagsmaterialet for desse tala.
3. b) Energiforbruket til driftsartane er ikkje omtalt i saka. Etter det eg kjenner til ligg ein plasskilometer med trikk på rundt halvparten av energiforbruket til ein plasskilometer med buss. Er det mogleg å få tal på energiforbruket til dei ulike driftsartane?