Archive for the ‘akp’ Category

h1

Siste AKP.no er ute no!

Tysdag, 6 mars 2007

8.marsnummeret blir nok den siste AKP.no også, fordi etter 11. mars kjem avisa til å skifta navn og bli eksternavisa til det nye partiet. For å følga med på kva som skjer med det nye partiet kan du sjå på nyttparti.no, eller komma på den opne delen på stiftingslandsmøtet som startar laurdag 10. mars kl. 15.00!

I avisa har eg ein leiarteig, Det finst ikkje «litt krig», om regjeringa sitt svik når dei sender soldatar til krigen i Afghanistan, og at me treng ei kampanje for å henta dei heim igjen.

Sidan det er 8.marsnummer er det mange gode artiklar om kvinnepolitiske spørsmål, mellom anna eit intervju med ei parkeringsvakt som heiter Vibeke Hagen, og som har vore med på forsøk med Sekstimersdag i Trondheim Parkering. Magnhild Nilsen har fulgt opp kampen om å sei – Nei til 21 års grense for ekteskap med familiegjenforening. Ellers står det mellom anna om RU sitt arbeid med Ungdomshus: Seier i Ålesund og Moss og om den flotte aksjonen til RU der dei stengte døra til UD for å protestera mot at regjeringa sender 150 spesialsoldatar til Afghanistan. Og endå er det mykje meir i avisa, så god lesning!

h1

Lesarbrev til KK: Det trengst eit nytt parti!

Fredag, 9 februar 2007

Eg har skrive eit lesarbrev til Klassekampen, reknar med det kjem på i løpet av eit par dagar (på trykk 14.02.07).

Sentralstyret i AKP og landsstyret i RV gjekk i helga til det store skritt å anbefala partia sine å laga eit nytt parti, og dermed avslutta AKP og RV. RU vil vera ungdomsorganisasjonen til det nye partiet. Som fleire artiklar har vist, både i Klassekampen og andre stader, så er dei fleste nøgde med helga.

Me vil laga eit nytt parti av to grunner. 1: Usemjene som gjorde at det på 90-talet blei to parti har stilna, og me er samde om så mykje at me ser me har alt å vinna på å samla oss. 2: Me har enorme oppgaver. Me revolusjonære treng å stå samla, og bruka krefter på å få fleire av dei andre som ser at noko må gjerast til å samordna innsatsen. Saman er me sterkare

I Noreg i dag trengst det eit revolusjonært parti som ikkje inngår kompromiss når det gjeld kutt i velferd, og som ikkje vil senda soldatar for å stø USA sine imperialistiske krigar. For å vinna fram må dette vera eit kvinneparti og eit arbeidarparti fordi kvinnene er den største delen av arbeidarklassa, og fordi det er arbeidarklassa som først og fremst kjenner åtaka på kroppen og dimed kan slost dei tilbake. Me treng eit parti som både deltar i sjukehusaksjonar, i aksjonar for å forsvara AFP og mot kutt i pensjon, og i demonstrasjonar mot norske soldatar i Afghanistan, og som også kan ta desse kampane inn i kommunestyre og storting. På alle desse områda har regjeringspartiet SV svikta.

For å vere eit kvinne- og arbeidarparti er det viktig å kunne reise kamp for velferd og mot sosial dumping. Difor er det viktig at folk som kjempar på desse områda blir med i partiet og er med å utforme partiet sin politikk. Me har allereie med mange, men treng endå fleire hjelpe- og sjukepleiarar, lærarar, sosionomar, førskulelærarar, assistentar, folk som jobbar innan industri, bygg- og anlegg, transport og på kontor til å bli med i det nye partiet!

Prosessen som har pågått eit par år no, der RV, AKP og RU har diskutert å laga eit nytt parti saman, har gjort at me har lært kvarandre betre å kjenna. Me ynskjer eit parti som tar med seg dei gode sidene ved AKP, RV og RU. Me ynskjer eit parti som er lett å bli med i, men som legg til rette for, og inspirerer til aktivitet i lokale arbeidsfellesskap. Me har framleis ei klår analyse av kapitalismen, og ser at den globaliserte marknadsliberalismen og imperialismen fører til utbytting og krig. Me vil ha ein sosialistisk revolusjon og har som mål det klasselause samfunnet, kommunismen.

Grunnlaget me la i helga, som blir lagt fram på stiftingslandsmøtet 10.-11. mars, er berre første skritt. Me treng innspel og hjelp frå andre for å bli noko nytt, så bli med!

h1

Det nye partiet i media

Tysdag, 6 februar 2007

Det nye partiet har kome mykje i media i det siste! Avisene forskutterar den interne demokratiske behanldinga til RV og AKP, landsmøta i partia må ta stilling til om dei ynskjer det nye partiet før me er sikre på om det blir noko av. Men leiingane (landsstyra/sentralstyra) i både RV, AKP og RU meiner grunnlaget me bestemte i helga er eit veldig bra grunnlag for det nye partiet, så me håpar jo det blir noko av, og stiftingslandsmøtet er planlagt til 11.-12. mars!

Det har vore fleire saker i Dagsavisen om det nye partiet. I dag var det eit intervju med RU-leiaren Mimir Kristjansson: Hallo, Solidaritet: «Solidaritet» blir etter alt å dømme navnet på det nye partiet som skal oppstå fra asken etter RV og AKP. Partiet sikter seg inn mot velgerne på venstresiden i Arbeiderpartiet og LO. For ordens skyld må eg sei at me ikkje har bestemt namn på det nye partiet enno, men Solidaritet er eit av forslaga. I går (05. februar) var det to saker: Samlet seg til venstre: Under helgens landsstyremøte i Oslo ble RV og AKP offisielt samlet til ett parti, selv om det måtte en del krangling til for å komme dit. Ingen «væpna revolusjon»: Et nytt parti utgått av RV og AKP går ikke inn for væpnet revolusjon. Det kommer fram i partiets ferske programutkast.

Også Klassekampen har fulgt saka, dei starta 24. januar: RV-lederen vil lede nytt parti: Dagens RV-leder Torstein Dahle er innstilt til leder for det sammenslåtte RV/AKP. Han får dagens AKP-leder Ingrid Baltzersen som nestleder. – Dette roper ikke akkurat fornyelse, sier valgforsker. Dei fortsette 26. januar med Rød samling i det blå: Strid om partiprogrammet kan blokkere samlingsprosessen mellom AKP og RV. AKP krever det partiet kaller et reelt kompromiss. Men etter helga hadde dei ein meir positiv artikkel (6. februar): Går til valg på nytt program: Programkomiteen for det nye venstrepartiet har levert forslag til partiprogram. Hvis RV og AKP godtar det, er sammenslåingen i mål.

Lokalavisene har også tatt saka. Rogalands Avis har vinkla det lokalt sidan eg er siddis (28. januar): I kommunistledelsen: Stavanger-jenta Ingrid Baltzersen er innstilt som nestleder i det nye fusjonspartiet RV/AKP. Dei har også fått med seg at dei har planlagt å stilla mange damer på topp på kommunestyrelista vår i Stavanger, det trur eg blir kult!

Telemarksavisa har mykje å skriva om, Ana Lopez som er tenkt å bli nestleiar i det nye partiet kjem frå Bamble, og Torstein Dahle har visst også røtter i Telemark. 25. januar: Telemarkinger på topp i nytt parti: BAMBLE: AKP, RV og Rød Ungdom vil gå sammen i et nytt parti på ytre venstre fløy. RV-leder Torstein Dahle, som opprinnelig er fra Skien, er innstilt som leder, mens Ana Taylor Lopez (RV) fra Bamble er innstilt som en av de to nestlederne. Dei følger opp 05. februar: «Nytt parti» har eksistert i 12 år: NOTODDEN: 11. mars skal RV og AKP stifte et nytt parti på nasjonalt plan. På Notodden har valgsamarbeidet mellom SV, RV og de partiløse eksistert i 12 år gjennom Solidaritetslista. Ana Lopez har også eit kjempefint lesarbrev i Telemarksavisa 03. februar: Å skape et nytt parti: Jeg har vært engasjert og aktivt i Rød Valgallianse, (RV), siden jeg kunne mine «første ord» på norsk. RV går nå inn i en avgjørende fase i arbeidet for å skape et nytt, rødt parti.

Saka er ei lokal sak for Bergens Tidende også sidan Torstein faktisk bur i Bergen (24. januar): Dahle skal lede nye RV: Torstein Dahle blir leder for det nye partiet når RV og AKP slår seg sammen 11. mars.

h1

Trondheimskonferansen, AFP, AKP.no

Sundag, 28 januar 2007

I helga var eg på Trondheimskonferansen, kjempeflott arrangement. Rundt 500 folk frå grunnplanet i fagrørsla diskuterte pensjonsreformen og AFP, valkampen, arbeidsliv og helse, NAV, internasjonal solidaritet, tenestedirektivet og mykje meir. Innleiingane vil bli lagt ut fortløpande hos LO i Trondheim (dokument og foredrag fra Trondheimskonferansen). Det blei vedteke mange gode fråsegner frå konferansen, dei er det berre å spre.

Ei veldig viktig sak på konferansen var kampen for å forsvara pensjonen, spesielt AFP. Dette er ei av dei nyttige tinga med konferansen, han er ein arbeidsverkstad der ein kan utvikla kampanjer og diskutera kva som er lurt å gjera, ikkje berre vedta gode fråsegner eller program. Klubben på Aker Værdal har teke initiativ til kampanje for AFP, fordi dei såg at berre tre prosent sto i jobb til dei var 67 år, resten gjekk av på AFP eller blei uføre. Dei har laga ei ny nettside, forsvarAFP.no, der det er masse godt bakgrunnsmateriale. Det blir planlagt kampdag for AFP fredag 11. mai.

Ellers blei det delt ut AKP.no på konferansen, eg har som vanleg (for andre gang altså 🙂 ) skrive leiarteigen, om forsøk med sekstimarsdagen? (spørsmålsteiknet er fordi forsøka ikkje er skikkelege forsøk med sekstimarsdagen, regjeringa set av pengar til betalt deltid for eldre i staden for skikkelege forsøk). Det er eit godt nummer med mykje fagleg stoff, du kan lesa heile nummeret her. Og sjølvsagt er det berre å sei i frå, så får du papirutgåva gratis i posten kvar månad.

Så det er berre å halda av siste helga i januar 2008, då er neste trondheimskonferanse! Og for oss damene er det fleire sjansar til å gå på viktige, gode faglege konferansar, nemleg kvinner på tvers 22.-23. september i år i Oslo.

h1

demokrati i Midtausten + motstand er rettferdig

Tysdag, 9 januar 2007

Eg har saman med Lars Akerhaug laga eit studiehefte for RV om demokrati i Midtuasten. Finn heile heftet her. Heftet handlar først og fremst om Egypt og Libanon, begge plassane har det skjedd mykje spanande dei siste åra. Viktige artiklar i heftet er:

– Demokrati i Midt-Austen? av Ingrid Baltzersen
– Med islamister for demokrati? av Lars Akerhaug
– Slutt på silkehanskene av Lars Akerhaug
– Islamistar på frammarsj (Intervju med Bjørn Olav Utvik) av Ingrid Baltzersen
– Hizballah og libanesisk politikk av Lars Akerhaug
– Hizballah og opprettelsen av en parallell stat av Kai Kverme

Ein annan ting, sidan eg har blitt leiar i AKP har eg begynt å skriva leiarteigen i avisa AKP.no. Sist skreiv eg om motstand, og konklusjonen min er: «Palestinarane har rett til å styra seg sjølv, og dei har rett til sitt eige land. Israel okkuperer landet til palestinarane. Den einaste måten å få slutt på okkupasjonen er gjennom motstand, både ikkje-valdeleg og militær. Motstand er rettferdig!» Les heile leiarteigen her.

Eg skreiv også artikkelen «nei til forskjellsbehandling» som fulgte opp saka om 21-årsgrense for ekteskap for innvandrarar, det er ikkje noko nytt der i forhold til andre ting eg har lagt ut om saka. Men resten av nummer 10 2006 er verdt å lesa, du finn heile her.

h1

høyringsuttalelse om tvangsekteskap

Tysdag, 28 november 2006

Eg og Magnhild Nilsen laga ferdig hoeyringsuttalelse.doc om Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sine forslag om tiltak mot tvangsekteskap.

Eg veit ikkje om AID kjem til å høyra på oss, men me har i alle fall havna på lista over dei som er i mot, saman med Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene (KIM), MiRA-senteret og fleire andre. Som Dagsavisa skriv i papirutgåva si s 7 i dag så går to av tre høyringsinstansar mot 21-årsgrense for ekteskap med utlendingar.

h1

Navn i nyhetene

Måndag, 6 november 2006

Sist torsdag var eg i spalta «Navn i nyhetene» i Dagsavisa. Det er ei spalte med spørsmål om alt frå kven eg ville ha vore for ein dag til kva som er min mest rampete eigenskap. Eg fekk eit bonusspørsmål, om revolusjon:

«Blir det noen gang ordentlig revolusjon i Norge?

– Det må folk bestemme sjøl. Jeg håper jo at det blir en samfunnsomveltning.

Men dere har gått bort fra at den skal være væpna?

Den bør være mest mulig fredelig, ja.»

Heile intervjuet kan du lesa her (og biletet må vera 4 år gammalt ja, sjølv om eg er relativt ung no ser eg endå meir ung og uskuldig ut der).